fbpx

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ
Pracownię Rysunku DOMIN Gdańsk z dnia 01.09.2017 roku (regulamin również dotyczy kursów prowadzonych w DOMIN GDYNIA)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Kursów jest Domin Gdańsk Kurs Rysunku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Alei Generała Józefa Hallera 4/1, kod pocztowy 80-401 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633877 przez Sąd Rejonowy dla Gdańska VII Wydział KRS o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł oraz posiadająca NIP 9571088369.
2. Kursy odbywają się w Pracowni przy Alei generała Józefa Hallera 4/1 w Gdańsku, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu .
3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora domin-gdansk.pl, domin-gdynia.pl oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy Alei generała Józefa Hallera 4/1 w Gdańsku.
6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
b) Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Gdańsk z siedzibą przy Alei generała Józefa Hallera 4/1 w Gdańsku.
c) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
d) Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
e) Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
f) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.domin-gdask.pl
g) Strona Facebookowa Organizatora- należy przez to rozumieć www.facebook.com/Domingdansk.
h) Adres e- mail Organizatora – domin.gdansk@gmail.com

§ 3 Cel Kursów

1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
2. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.

§ 4 Rodzaje Kursów

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 5 Zapisy na Kursy

1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
i akceptacji Regulaminu.
4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
8. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.

§ 6 Czas trwania Kursów

1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.
2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na
3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12/24 zajęć w trymestrze, łącznie 36/72 zajęć.
3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.

§ 7 Opłaty

1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”3x w roku”/”).
3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
a) Płatność za trymestr w trzech ratach – płatna najpóźniej do 5. dnia miesiąca rozpoczynjącego dany trymestr („3x w roku”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora
b) Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach – płatna najpóźniej do każdego 10. dnia miesiąca („co miesiąc”).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.
5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału
w zajęciach.

§ 8 Rezygnacja z Kursu

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.
2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.

§ 9 Organizacja Kursów

1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
5. W ramach Kursu:
a) Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być uzasadnione.
b) Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
c) Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
d) Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

§ 10 Sprawy Porządkowe

1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

§ 11 Otwarta Pracownia

1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.
3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
§ 12 Veteran room
Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 13 Kursy wakacyjne i feriowe

1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
a) Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
b) W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
3. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane
w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 3 do Regulaminu.
5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – zakres licencji
b) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
c) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych  przez Pracownię Rysunku  DOMIN Gdańsk z dnia 01.09.2017

 Zakres licencji

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni
(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych  przez Pracownię Rysunku  DOMIN Gdańsk dnia 01.09.2017.

Ochrona Danych Osobowych

Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych Uczestników Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym, prowadzenia Kursów oraz w celach marketingowych Jednocześnie Organizator informuję, że Uczestnicy  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz mają możliwość ich poprawiania. Każdy Uczestnik oświadcza, że dobrowolne podaje Organizatorowi swoje dane osobowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż:

A) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z  naszego serwisu internetowego, dokonywania płatności;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

B) Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domin Gdańsk, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na domin-gdansk.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na domin-gdansk.pl;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja wystaw oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

C)Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na adres mail: domin-gdańsk@gmail.pl

D)Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

E)Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres trwania kursu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku  DOMIN Gdańsk z dnia 01.09.2017.

Ochrona Wizerunku

Uczestnicy  Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.